قرار بود اون ( اول فک ميکردم برادرمه!) منو ببره يه جايی! نميدونستم کجا... فقط ميدونستم اون ميخواد منو ببره... بليتشم يه جوری به دستم رسونده بود ... خودش نه ها! 13.gif 

يه جای شلوغی بود ... يه عالمه آدم واساده بودن داشتن بليتاشونو کنترل ميکردن و يکی يکی ميرفتن تو! اما هيچکی به من کاری نداشت .. بليت منو کسی کنترل نميکرد ... هويجوری(09.gif) جلو چشمای از حدقه در اومده ی همه بدون اينکه کسی کنترلم کنه رفتم تو 13.gif ... چه کيفی ميداد! طرف چه نفوذی داشت!!! 04.gif

وقتی رفتم تو يه نفرو ديدم که از فاصله ی دور٬ دست به سينه ايستاده و داره بروبر نگام ميکنه ... حدس زدم بايد خودش باشه! تا اون لحظه نديده بودمش ...سعی کردم يه کم بهش نزديکتر بشم تا بتونم قيافشو واضحتر ببينم! اما ناقلا مثکه فهميده بود .. هی ميرفت دورتر! خلاصه با هزار مدل جنگولک بازی و اينا تونستم فاصلمو کمتر کنم ...

يه لباس تيره تنش بود.. دست به سينه با حالت گرفته و ناراحت ... فقط احساس کردم نميشناسمش ..اما کم کم مطمئن شدم اين همونيه که منو اورده اينجا ... آخه هرطرفی ميرفتم بود... همش منو میپاييد!

با يه چندتايی که اونجا بودن يخده گپ زدیم و با هم هی چرخ زدیم اينور اونور ... ولی من همش حواسم به اون بود...نامرد يه چاق سلامتی خشک و خالی هم با ما نکرد28.gif ولی من خيلی دلم ميخواست دستشو بگيرم .. يه بارم که يه حضوری رو کنارم احساس کردم سريع دستشو گرفتم ... فک کردم اونه! وقتی برگشتم ديدم اون نيست! آقا کلی خجلت زده شديم! 09.gif08.gif 

...يه جا رفتيم يه پل بود زيرش آب بود.. ميگفتن تو اين آبه پر تمساحه 15.gif از شانس گندم نميدونم چه جوری شد من تلپی افتادم تو اون آبا 17.gif .. بازم نميدونم چه جوری شد که نجات يافتيدم... اما خيلی اعصابم خورد شده بود .. اونم که فقط بلت بود دستاشو بزنه به سينه اشو از دور نگاه کنه ... قيافشم که انقد تو هم بود که خدا ميدونه 25.gif ... يکی نبود بگه خب تو که انقد تو همی واسه چی بچه مثه دسته گل مردمو برميداری مياری گردش  که بيوفته تو تمساحا!! 12.gif

اصلا شايد از دست من ناراحت بود ميخواست منو بده به تمساحا که گازم بگيرن! يا شايدم عصبانيت و ناراحتيش از همون اول به خاطر تمساحا بود که نکنه يه وقت منو بخورن05.gif

ولی درکل جای خوبی بود... آدم نميدونست داره ميدوئه يا پرواز ميکنه 09.gif بارونم ميباريد.. اول نم نم بعدش يهو خيلی شديد شد.. ديگه هيچ کس بيرون نبود ولی من مثه اين سرتقا تنهايی اون وسط دور خودم میپلکيدم ..05.gif

.... همينجاها بود که يهو از خواب پريدم! 18.gif ديدم يه پشه ی موذيی صاااف رو پلکمو نيش زده .. ديگه خوابم نبرد... در عوض تا صب دهنم داشت ميجنبيد ... به قول مامانی مثه موش صدای کرت کرت جويدنام ميومد 09.gif

صب که واسه مامانی تعرف کردم بهش ميگم: مامان .. ماماااان نکنه اون آقاهه امام زمون بوده؟ 20.gif

ـ  18.gif واه .. خب تورو خدا! امام زمون تورو ميخواد بزنه سرش؟!  تازه مگه بيکاره بياد تورو ببره پارک ژوراسيک؟! 04.gif(مامانم ميگه اونجاهای که تو تعريف کردی به پارک ژوراسيک شبيه هه! )

خب من فکر کردم شايد امام زمون اومده بهم بگه اگه امسالم درس نخونم منو ميدندازه جلو تمساحا! 13.gif تازه اگه به مامانم ميگفتم اون تمساحا تو خواب  حرف هم ميزدن ديگه مطمئن ميشد ديشب به جای خواب رفتم نشستم پارک ژوراسيک و آليس در سرزمين عجايبو ديدم و از تلفيق اين دوتا دارم واسش داستان سرهم ميکنم! 31.gif

حالا گذشته از شوخی اين اولين خوابی بود بعد از بيدار شدن کاملا يادم موند ... تقريبا همه جزييات ... آخه من هميشه همه ی خوابام نصفه نيمه و بی معنيه ....

/ 19 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
manije

ببينم خوابت سياه سفيد بود يا رنگی بود؟ ... روز بود يا شب بود؟... قبل اذون صبح بود يا بعد از اذون صبح؟... اينم شايد يکی از نشونه های ظهور امام زمون باشه(هه)!!!.... ببين واقعيات زندگی رو بايد گفت من که بی ناموسی نکردم اين زنگوله بيجه بچه های بد بخت رو برده اره

nima_lopez

تو خوابت اون دوروبرا يه آقايی نديدی اسمش اهورا باشه؟!...آخه تازگی توی کانالش حضرت محمد هم آورده!...گفتم شايد به تو الهام شده باشه!هرچی باشه شما از بندگان مقرب به درگاه الهی هستی که همچين خواب پر معنی و پر رمز و رازی رو ديدی ديگه!

zahra

منگوووووووله؟!!!!!!!!!!!!منگوووووووله؟!!!!!جان من نفس بکش!!!!ببين من غلط کردم تعبير کردم...نميدونستم ظرفيت نداری!!!چه ميدونستم؟!!!!!خون تو به پای منه....منگووووووله؟!!!!!کمممممممممممممممک!کمممممممممممممممممک!.....

Mr.Been Laden

چه جالب...چه تفاهمی!!! من برای هر مطلبی که می خونم معمولا يه نظر نصفه نيمه دارم...ولی در مورد اين خواب تمام شما اصلا نظر دادنم نمی آد...تعبيرش چيه؟

mahan

in dafee khasti beri park jooorasik ma ro ham bebar khanoooooooome

مژگان

من اون قسمتهای جالبش يادم می مونه...(چشمک )

Mahdi

من خواب هم نمی بينم کسی اين کارا رو برام کنه بعد هم بهت لينک دادم لطفا لينک منو فراموش نکن و ممنون سر ميزنی