من ديگه منتظر هيچکسی نيستم که بياد دل من از آسمون معجزه اصلا نميخواد!

شده تا حالا به خاطر اتفاقای معجزه واری که توی زندگيتون ميوفته تو يه مسير جديد قرار بگيرين؟! مثلا درست بعد از اون اتفاق و احساس درک عميقی که بهتون دست داده هی اتفاقای ديگه ايی بيوفتن که اين درک و احساس شما رو محک بزنن؟!

عجب هوش کيهانيی بيمزه ايی! خيلی بی جنبه س!! حالا يه ذره باهات خودمونی شديم که نبايد همچين کنی!

شماها معمولا تو اينجور مواقع چيکار ميکنيد؟ زياد جدی نميگيريدش و به زندگيتون و دلبستگی هاتون ميرسين يا اينکه بهش لج ميکنين؟!

من بهش لج ميکنم ... ميخوام نشونش بدم با کی طرفه!!  

شاعر ميگه يکبار جستی ملخک دوبار جستی ... ولی دفه بعد لابد ميخواد رسما دهن منو صاف کنه ديگه! هرچند همين الانشم داره صاف ميکنه...

زياد تلاش نکنين چيزی سر در بيارين ... من همينجوريم.

تا حالا خوراک تخم مرغ اسکاتلندی خوردين؟!!!

شرط ميبندم عمرا نخورده باشين ... حالا يادتون ميدم که بخورين و به جون من دعا کنين:

وسايل لازم!!! يه دونه تخم مرغ اگه خيلی گرسنه ايد دوتا ... يکم رب يا گوجه، من که ميگم رب بزنين بابا چيه گوجه تو غذا يه چيز چرنديه اصلا! و دو عدد ليموای تازه که بچکونين توش! ميتونين به جای روغن از کره استفاده کنين.

خب همه رو بريزين تو ماهيتابه و .... غذای شما آمادس!!!

لوس هم خودتونين در ضمن ... هی نگين املت ياد ما ميده و فلان! شما به اون جنبه ی قضيه فک کنين که توش ليمو داره و من شرط ميبندم اگه صد سالم فک ميکردين نميتونستين همچين ايتکاری به خرج بدين! تازه تو دهات شما املت رو با ليمو میپزن؟! د نخيير... اين غذا اصالتا اسکاتلنديه*!

گيسکی امروز برميگرده سر کارو زندگيش.. مامان اينا رفتن فرودگاه بدرقه اش ... ماری هم از امشب برميگرده خونه ی ما ...

حرفای خاله زنکی: شنيدين در آرايشگاه بتی تخته شده؟ ... ميگن اومده توی چشم يه عروسی قطره بريزه تا شفاف بشه، انگار از قطره ی اشتباهی استفاده کرده و چشم عروسه کور شده ... دامادم فرار کرده چون عروس کور دوست نداره!!!

اينو چند روز پيشا که مامانی آرايشگاه بوده اونجا شنفته ... بعد بين اونا هوار کشيده که خب حقش بوده در آرايشگاهشو تخته کنن!!!!!

آرايشگرا هم يکصدا فرياد سر دادن که يعنی چی حقش بوده؟! خب اشتباه کرده ديگه! از عمد که انجام نداده! بنده خدا کلی سابقه کاری داره و فلان و بيسار خلاصه ... ( اين عده انگار پاک فراموش کردن به خاطر اشتباه اين خانم زندگی يکی ديگه تباه شده و اساسا بدبخت شده تا آخر عمر! حتی معتقد نيستن برای تاوان اين اشتباهش در آرايشگاهشو ببندن! )

ميگم مامااااااااااااان رفتی بين يه مشت آرايشگر واسادی چی چی تز دادی واسه خودت!!!  خوبه نريختن گل و گيستو بکنن

اينو به مامانم ميگم ... خودمو يادم رفته!