کی از شما خواسته بياين اينجا در مورد تغييرات من و خوبی و بدی و ميزان اين تغييرات اظهار فضل بفرماييد؟

بعد از اين هر طور هوس کنم خواهم بود ....  

ميخواستم علت اينکه چرا اون متن پايينی رو نوشتم براتون بگم  اما بعد ديدم به شما ربطی نداره!.. جريان جالبی بود ... ناراحتی  بی حد و حصر منو گريه های عصبی و بعد رخ دادن يه معجزه ... واقعا معجزه! اگه تا ديروز بهش اعتقاد نداشتم بعد از اون کاملا معتقد شدم بهش ... واسه همين تصميم گرفتم مراتب ارادتمو به همونی که مسبب معجزه بود نشون بدم که اونم با کامنتای شما منو تنبيه کرد! .. در واقع کامنتای شما عقوبتی سخت بود برای منی که فک ميکردم بايد دينمو با يه دفاعيه ی فلسفی ادا کنم! 

بعد از اين هر وقت به سرم زد راجع به اين مسائل بنويسم شما لطف بفرماييد اگر حوصله ی خوندنش رو نداشتيد و چيزی سر در نياورديد سرتون رو بندازيد پايين و بريد ...

به اون عده ايی هم که به اميد جذب مشتری ميان اين صفحه رو باز ميکنن جدا توصيه ميکنم که ديگه با کامنتای مزخرف نه شعور منو ببرن زير سوال و نه خودشون رو ...

والا! وقتای ديگه ميان از لابه لای مزخرفات يه خطی رو پيدا ميکنن و بر اساس همون يه کامنتی ميذارن اين دفه ديدن از اون خبرا نيست پيله کردن به درک و شعور من که.....

اصلا ببينم .. شايد از اين به بعد تو اين جور مواقع کامنتدونی رو تعطيل کنم! برای اينکه اون عده ايی که بدو بدو صفحه کامنت رو باز ميکنن تا بيخودی يه چيزی بپرونن واسه جمع کردن مشتری، حسابی دماغشون بسوزه!

خب ديگه ... خيلی سگ شدم، البته هيچ متاسفم نيستم واسه چيزايی که گفتم ... اگر چاره داشتم اين ليوانم ميکوبيدم تو .....

اين چند روزه مسافرت بودم .... خيلی خوش گذشت، چندتا عکس غروب و اينا هم هست که دلم نميخواد نشونتون بدم!

پ.ن: اينم اضافه کنم صحبتهای بالا شامل حال اون عده ايی که محترمانه رفتار کردن نميشه .... لطفا اگه ناراحت شدين به رفتارتون فکر کنيد ببينيد کاری کردين که اين صحبتها شامل حالتون باشه و يه وقت ناراحتيتون بی دليل نباشه! اگر با دليل باشه موردی نداره ... به ناراحتی من از رفتارتون فکر کنيد اونوقت ميفهميد که حقتونه ناراحت بشين و من دعا ميکنم بيشتر از اين ناراحت بشين! اينا رو گفتم چون ميخوام خيالتون رو راحت کنم من به هيچ وجه از حرفايی که زدم برنميگردم!

تازه شايد الان برم بالا توهينات متن رو بيشتر کنم!