طبق قانون لنز، شاری که توسط جريان القايی ايجاد ميشه به گونه ايست که همواره مورد مخالفت تغييرات شار خارجی گذرنده از مدار قرار میگيره!

نزنيد!!.... گوش بديد دوستان!  اين آموزش زندگيست نه درس و مقش مدرسه!!

بر طبق اين اصل، استراتژيی که دولت ايران در پيش گرفته همواره به گونه ايست که با مخالفت مردم روبرو ميشه!!!

نکته ی جالب اينه که خود دولت کاملا بر اين امر واقفه و نه تنها از مواضع خودش در جهت حکومت نامشروعش دست نميکشه بلکه به طرق مختلف سعی ميکنه از اين نارضايتی به نفع خودش استفاده کنه!

جکومت نارضايتی مردم رو درک کرده (چيزی که متاسفانه هنوز خود مردم باورش نکردن!) واسه همينه که سعی در فريب مردم و هدايت اونها به سمتی داره که خودش ميخواد... و چقدر هم موفقه متاسفانه!

نمونش همين جريان انتخابات:

بين هشت تا مترسکی که علم کرده - که صلاحيت هر هشتا برای قرار گرفتن در اين پست کاملا در يک سطحه (به دليل القايی بودن عملکرد رييس جمهور، چون ميدونين که رييس جمهور ايران صرفا برای اينه که قيچی بدن دستش بره طناب پاره کنه و پروژه افتتاح کنه بعدشم بره سفر خارجی و بياد به عبارتی بدرد زير گل ميخوره فقط، يه چيزايی در حد سلطنت شاه در زمان مصدق) - خلاصه مياد صلاحيت يک نفر که در نظر مردم زياد منفور نيست رو به صورت فرماليته مردود اعلام ميکنه و بعد از روی ناچاری و اکراه!!!! دوباره صلاحيتش رو مورد تاييد قرار ميده تا مردم مخالف حکومت به هوای شخصی که زياد مورد تاييد حکومت نيست و بهش اميد دارن که بتونه تغييراتی در حکومت بده، وارد صحنه بشن و بدين ترتيب دولت با يک تير دو نشون ميزنه:

هم از نمايش حضور ميليونی مردم بهرمند ميشه برای تاييد مشروعيتش و بستن دهن اجانب و هم مردم رو آروم نگه ميداره برای مدتی و به ريش مردم هم ميخنده در ضمن!

والا ديگه... خر که قورت نداده بياد توی اين اوضاع اصلاحگر!!! بياره روی کار... آخه کدوم اصلاح؟! اصلاحاتی که در درجه ی اول صلاحيت حودشونو ميبره زير سوال؟! ای بابا ولم کن ....

حالا اصلا گيريم که يک نفر بتونه از سد فيلتر اينا بگذره و بياد روی کار... فک کردين چی؟ ظرف دو هفته ی اول نميدونم! يهو چطو ميشه که يا سکته قلبی ميکنه يا مغزی!!!! نمونش کم نيست....

يه عده هستن ميگن ميخوايم با انتخاب بد، راه رو برای بدتر ببنديم!! ولی من ميگم کسی که وارد دستگاه حکومتی ميشه بايد از الگوی عمل ثابت پيروی کنه! که نميدونم چه جورياس اين الگوی عمل ثابتِ بسته شده به خدا و پيغمبر، در جهت منافع دولتيان و به فلاکت کشيدن مردميان! طرح ريزی شده! بنابراين خيالتون تخت محبوبترين چهره در اين نظام همون عملکردی رو خواهد داشت که منفورترين داره، بد و بدتری وجود نداره .....

از حضرت علی به شما نصيحت!! : بهای وجود شما بهشت است آنرا جز به بهشت مفروشيد!!! يعنی اجازه نديد از حضور شما به عنوان مهر تاييد بر مشروعيت نظام چندشناکشون استفاده بشه!

۰۰۰ هيچ کدوم از اينهايی که گفتم شامل حال کسايی که بر اساس منافع شخصی خودشون در انتخابات شرکت ميکنن نميشه! ... اونا فقط واگذارشون باشه به خدا!

اينو ببينيد...