آقا من رسما کُپ کردم ديگه ....

ديشب ديدين توی اخبار ميگفت دانشمندا از يک سياهچاله عکسبرداری کردن که دو ميليارد و خورده ای سال نوری با زمين فاصله داشته؟ ... اين حادثه مربوط ميشه به دو ميليارد سال پيش

حالا اين به کنار تصور خود اين فاصله هه حتی در مخيله ی من يکی که نميگنجه ... ديشب نشستم روی ورق هی سعی کردم اين فاصله رو بکشم: دو ميليارد چندتا ميليونه ... ميليون چندتا هزاره ... هزاااار سال.... هر سال خودش ۳۶۵ روزه و هر روز ۲۴ ساعته که هر ساعت ۳۶۰۰ ثانيه است و در هر ثانيه نور سه ضربدر ده به توان هشت متر طی ميکنه!  

ايييييييين همههههه راااااااااه .... اييييييييين همه دوووووووووووور .... اين ههمهههههه بزررررررگگگگگ!! وحشت نميکنين؟

چقد خوشحالم که روی زمين نشستمو محکم بغلش ميکنم و توی اون فضاهای لعنتی گم نميشم ...

يه برنامه هست نميدونم کی ها ميده که اون آقا صدا نجوميه مجريشه  پيشنهاد ميکنم ببينيد.... واسه من که خيلی جالبه ...

اين حيات وحش هم قشنگه ... ديشب بود يا پريشب فک کنم، يه ماره يه گَوَزنه رو درسته قورت داد!!.. نکرد حداقل کفشای* گَوَزنه رو در بياره

راستی۲ کيلو چاق شدم  فک کنم از اثرات مثبت گوجه سبزست ... جدی جدی گوشت شده به تنم!

البته خودش گوشت که داشت؛ کِرما!...

کرمای گوجه سبز تنها جونورايی هستن که ازشون بدم نمياد .. چون اونا هم گوجه سبز دوست دارن و ميخورن زيااااد ... نگاشون ميکنم ياد خودم ميوفتم

* سُمّای گوزنه، آخه خيلی گِليَن ....