اصلی در روانشانسی ميگويد که اگر تصويری از خواسته خود را در ذهن ترسيم کنيد و آن تصوير را به اندازه کافی در آنجا نگه داريد، ديری نمیپايد که خواسته ی شما به طور دقيق متجلی ميشود.

                                                                                 ويليام جيمز

به مجرد اينکه انگشت تو حرکت کرد و چيزی* نوشت و به نوشتن ادامه داد، نه زهد و تقوا و نه فهم و زيرکی تو ميتواند نيم خط آن را باطل کند، و نه اشکهای تو ميتواند کلمه ای از آن را بشويد و محو کند!

                                                                               عمر خيام

از دوستم خشمگين بودم، خشم خود را شجاعانه با او در ميان گذاشتم، خشم من فرو نشست و آرام شد... از دشمن خود خشمگين بودم اين خشم را در اعماق ضمير خود بر هم انباشتم، اين خشم اوج گرفت و تمام جسم و جانم را تسخير کرد. هر صبح و شب لرزان و هراسان نهال خشم را با اشکهايم آبياری کردم و با لبخندهای ظاهری و فريبکارانه بر اين نهال نور تاباندم. و شب و روز رشد کرد تا اينکه روزی به ثمر نشست و يک سيب نورانی بر روی آن ظاهر شد. وقتی شب چون ابر سياهی همه جا را در بر گرفت و دشمنم برای دزدی به باغ من آمد صبح با خوشحالی ديدم که دشمن من  زير درخت آلبالو گم شده کی ديده؟ ... نه ديدم که دشمنم  زير درخت درازکش افتاده است!

                                                                          ويليام بليک

بريس بين جايی که خدا بر من و تو آشکار ميشود. تنها ما دو نفر جادو و حيرت آن حضور را ميشناسيم. در برابر رويدادهای غير ممکن پيوند ما با ابديت از گذشته محکمتر است. با وجود اين، تضاد و تقابل هميشه پا بر جاست. گاه تحت کنترل هستيم و گاه نه. محکوم هستيم که انتخاب کنيم. اما به طور حتم عشق ما برای هميشه پايدار است... 

                                                                        وين دايـــــــر

آدم وقتی خسته و نا اميده اگه حرفای خوب خوب بخونه يا بشنفه انگار يکم آروم ميگيره ...  

به مجرد اينکه انگشت تو حرکت کرد و چيزی نيافت در مماخت!!...  نه خدايی شما منتظر يه همچين جمله ايی نبودين؟