با تو ساده ام، ساده!

خامی مکن

خامم مگير

که مکّارترين تجّار را مأخدم

که مشاطه گان را به صورتگری آموزگار

(واين هفته اشتران کوهی را

                                      جای کوهی از شتر

                                                                چند بار فروختم.)

با تو ساده ام، ساده!

خامی مکن

خامم مگير

 

فريبايی ات مرا تفريحی است کودکانه

آنچنان که بيگاه

خويش را به خواب ميزنند.

با تو اما در تغافل لذتی است

                                             پس

                                                 خامی کن

                                                             خامم پندار

                                                                          تفريح ميکنم!