واااااااااااااااااااااااااااااه داغونهههههههههه به علييی 

اين دختر عموم خيلی اوضاش بيريخته!! رفته مطب دکتر بعدش اونجا يه خانومه اومده کنارش نشسته بهش گفته چند سالته؟ .... وااااای خاککک عالم چقد شکسته شدييی اصلا بهت نميااااد

دختر عموم هم حسابی بهش  برخورده و اومده تو دهنيی بزنه به اين خانمه برگشته بهش گفته: واه خانم! مهم فکر و ذهنمه که عينهو چهارده ساله هاس!!  

 وقتی ديده خانمه و شوهرش هر هر زدن زير خنده تازه دوزاريش افتاده چه گندی زده!!

شنيدين ميگن يارو صد سالشه اما عقلش اندازه بچه دوسالس؟!... يه جورايی حکايته اين دخترس 

حالا چيزه .. . بعضيا هم ساديسم دارنااا... اين خانمه جدی جدی حرف مفت زده .. آخه دختر عموم بدون اغراق مثه هلوو ميمونه من نميدونم رو چه حسابی بهش اونجوری گفته!

حالا اين خوبه ... يه بار تو محيط کارشون ، آقاهه که مسئول دستگاه بوده صداش کرده گفته خانم فلانی ميدونين که وقتی اين دستکشا باد شد و ترکيد بايد بگيد يا زهرا! .. 

 اينم مياد تو اتاق ميشينه کنار همکارش يواشکی ازش میپرسه ببين وقتی اين دستکشا ميترکن بايد بلند بگيم يا زهرا يا اينکه تو دلمون هم بگيم قبوله؟ 

 به جاااااااااااااااااان خودددددمممم!! ميگم اوضاش بيريخته بگين چشششم!!