به قول يارو گفتنی سلام!

 ديروز يه بسته مداد از بابايی گرفتم! چقدر نازشون کردم ... بردمشون يه جای امن قايمشون کردم .... خيلی دوسشون دارم، شايد چون چوقيَن من انقدر دوسشون دارم...

آخه من از چيزای چوقی خيلی خوشم مياد... بهتون نگفتم يکی از آرزوهای کوچولوم اينه که يه کلبه داشته باشم وسط جنگل کنار دريا! يا شايدم وسط دريا کنار جنگل! ... بعدش هر روز تو اون کلبه هه با قاشق و پخشاب (=بشقاب) چوقی هی سوف بخورم و هی سوف...

يه روز به ترکه ميگن با خيار شعر بساز، هرچی فکر ميکنه چيزی يادش نمياد پس ميگه : خیـــــــــــــــــــار؛ صد دانه ياقوت دسته به دسته ...

من کار ميکنم ! از هفته ی آينده به عنوان معلم سرخونه مشغول به کار ميشم ... به خواهرم انگليسی ياد ميدم و ساعتی خدادتومن ميگيرم

از همين حالا ميتونم تصور کنم وقتی پولا رو ميگيرم و ميشمارم و ميذارم تو جيبم چطور همه چپ چپ و سرزنشبار نگام ميکنن! منم اينطوری نگاشون ميکنم : آقا جان من دارم از ساعات مربوط به مطالعه ی آزادم ميزنم الکی که نيست! آدم بايد از آب کره بگيره .. حالا اين خواهرمه درست اما حساب حسابه کاکا برادر! (خب فک کنم واسه اينکه همه اينا تو نگام بگنجبه مجبورم به هرکس دست کم يه ربع نگاه کنم.)

از اونجايی که قطعا منظورم طولانی ميشه حوصله شون سر ميره و  همه ی نگاهمو نميخونن و بد برداشت ميکنن: واه واه دختره ی سرتق پولشو گرفته حالا مثه اين خيره ها زل زده به ما ! لابد کَمته؟

بد دوباره من با نگاه ميگم که : ای بابا! شما اول بذار من نگاهم تموم شه بعد آسمون ريسمون بباف! والا در مقابل از خودگذشتگی من که وقت گرانبهامو دارم ميذارم اگه دنيا رو هم بدين کمه! ولی از اونجا که حق خويشاوندی رو نميشه ناديده گرفت ....

باز حوصلشون سر ميره و نگاهمو نه تنها تا ته نميخونن بلکه اشتباه هم ميخونن: همچين بزنم تو گوشت که نفست بند بيادا.... اصلا مهر و وفا و عاطفه رو فراموش کردی... سنگدل! ماترياليست! بلند شو از جلو چشام برو ...

 خب من ديگه کوتاه ميام بابا! انگار به ما نيومده نون بازومونو بخوريم ، پولا رو دوباره از جيبم در ميارم ميذارم کف دستشون و با نگاه ميگم: تورو به اون دنگ دنگ آخرتتون اگه لازم ميدونين من بابت اينکه همچين سعادتی نصيبم کردين يه وجه نقدی روزانه تقديمتون کنم؟

اونا با نگاه : ديدی گفتم کمش بود... اصلا همينم ازش ميگيرم تا حاليش بشه که طمع را نبايد دوچندان کنی وگرنه که صاحب کرم را پشيمان کنی!