کی بود ميگفت عکسا فقط بدرد ضايع کردن ميخورن؟ 

ميخوام اعلام کنم که من ديشب بهش ايمون اوردم! ... ديشب وقتی خونه دايی اينا داشتيم آلبوم عکسای قديمی رو  نگاه ميکرديم

تو يکی از عکسا من خودمو ديدم که جلوی سرم کچل بود ! داااااااااد کشيدم به مامانم ميگم چرا منو همچين کرديييی؟ مثل احمقا شدم! ميگه کار خودته! ...

ميگه يه روز که از آرايشگاه اومدی هی غر زدی که موهاتو خوب کوتاه نکردن موهات مياد تو چشت بعدشم فرداش قيچی رو برداشته بودی و يواشکی تمام موهای جلوی سرتو چيده بودی  ... باورتون ميشه؟!!!!!! از ته تهههه چيده بودم يعنی دقيقا از رستنگاه مو! باورم نميشه انقدر خُل بوده باشم 

دلم ميخواست فقط اين عکسو ميديدين! .. البته اگر ميديدين من يا شما رو آتيش ميزدم يا خودمو ... کلی به خانم داييم اصرار کردم عکسو در بياره بده من سر به نيستش کنم اما قبول نکرد... حالا اگه من و شوهرم يه روز بريم خونه دايی بعد اونا بدجنسيشون گل کنه و عکسو بيارن نشونش بدن من چه خاکی بريزم تو سرم؟

حالا موهام به کنار حالت صورتم هم بدبختی يه دنيايی بود واسه خودش! ماری ميگه جون من بگو چه جوری خودتو اون ريختی کردی؟ ميگه مثل اينا که جن ميره تو جلدشون قيافشون برميگرده ... مثل اونا شدی

تازه پيله کرده بود عکسو بگيره بياره بذاره تو وبلاگ