ای بابا!! دزدی تو روز روشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آخه يکی نيست بگه ای دزددد! تو چه مرگته که ميری دزدی ميکنی؟ مگه چيت از اون پسره که سر چارراها گل ميفروشه کمتره؟ خب عوض اين دله گيری ها يه دسته گل نرگسی .. شقايقی ... چيزی بردار بفروش هم دل مردمو شاد ميکنی هم اجر اخروی داره آخه!

ديروز بابايی ماشينشو نزديکيای پارک ملت پارک کرده بوده ... بعددش تا ميره و برميگرده ميبينه ای دل غافل!!! زدن قفل در ماشينو طوری خراب کردن که به سيستم دزد گير!! () کوچکترين آسيبی نرسيده! بعدشم کيفش و کُتش  و يه کم خرت و پرت ديگه رو برداشتن و زدن به چاک!!

کـــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت؟ آخه کُت هم دزديدن داره؟؟؟!!! حالا شناسنامه ی بابايی + دست چِکش و اينا همه رفت به باد فنا!

از اينا بدتر ... تو اون کيف يه عالمه کليد بود از جمله همه کليدای شعبه!! .. سوئچای ماشيناش ... تمااااام کليدای خونههه و يه عالمه اسناد و مدارک که مربوط به کارشه!!!  

ديروز وقتی اومد خونه از فرط عصبانيت سرخ شده بود ... حالا هی بهش بگو بابا جان انقد حرص نخور .. ولی مگه ميشه ...

تازه منم کلی عصبانيم!  ای دزد نابکارررر.... خدا ازت نگذره