چند وقت پيشا که فيلم پارک ژوراسيکو ديده بودم تا يه هفته هر شب کابوس ميديدم که اون دايناسورا ميخوان منو بخورن!!!

چه خوب شد که حالا ديگه هيچ دايناسوری نيست.... راستی چه جوری شد که نسلشون منقرض شد؟ من نميفهمم پس چرا نسل بعضيا منقرض نميشه!!!

نميدونم چرا انقدر عدد بيست و هفت افتاده ورد زبونم... ۲۷ روز...۲۷ ماه... ۲۷ سال!!! حکما حکمتی حاکمه! ( واج آرايی رو کف کردی؟) ...

ديشب ۲۷ بار با خودم زمزمه کردم: امسال تجربی شرکت نميکنم، شرکت ميکنم ..... شرکت نميکنم!!!  خب پس شرکت نميکنم! کی حال داره بره بشينه زيست بخونه بابا! من اگه زيست بخونم يحتمل دانشمند ميشم و بی شک ميرم انقدر اون دی ان ای و اينا رو انگولک ميکنم تا دوباره دايناسورا رو علم کنم... مثه اون فيلمه!  بعدشم همون دايناسورا ميان خاک به سرم ميکنن .... چقدر دردآوره آدمو زنده زنده بجَوَن

راستی من رتبه نياوردم تو کنکور ... حالا باز بيايد اين سوالو مثه پتک بکوفين تو سرم...خب؟

بدترين سوال واسه من الان همينه! ... ميدونين حالا تو چت زياد بد نيست وقتی اين سوال پرسيده ميشه اما وقتی رو در رو قرار بگيری و سوال کننده ی بی رحم تو چشات نگاه کنه و بپرسه خيلی بده! .. ديگه نميتونی احساستو قايم کنی ... تو اينجور مواقع است که بنده ترجيح ميدم خودمو از تختم بندازم پايين اما به اين سوال جهنمی جواب ندم!

راستی فک ميکنين تا صد سال آينده دنيا چه شکلی ميشه؟  اوووواَه ! شرط ميبندم خيلی تغيير ميکنه!‌ چقدر همه چيز پيشرفت ميکنه! ديگه آدما تو خيابونا رانندگی نميکنن ... همه پرواز ميکنن! انقدر حرصم ميگيره که من نميتونم اين چيزا رو ببينم!! تا اون موقع حتما زير خروارها خاک خُسبيدم....

ولی از يه طرف خدا رو شکر ميکنم که تا صد سال آينده من نيستم!‌ چون احتمالا تا اون موقع امام زمون ظهور کرده و داره سر همه رو ميبره برای برقراری عدالت اجتماعی!!!!!! من دوست ندارم سرمو ببرن ....

تازه من شنيدم وقتی امام زمون مياد شمشيرشو ميده دست آدم بعدش ميگه يا خودتو بکش يا سر مامانتو ببر!! خب من نه طاقت ديدن مرگ عزيزان رو دارم نه طاقت ديدن مرگ خودمو!! پس ميمونه يه راه! و اونم بريدن سر امام زمونه!!

حتما همتون ميدونين که با اين کار من يه راست وارد دوزخ ميشم و آتيش ميگيرم! از اون بدترررررر ... ريشم در ميارم تازه!‌ چون که گفتن قاتل امام زمون ريش داره! .. پس همون بيتر که من تا صد سال ديگه زنده نباشم!

۰۰۰ ... ممکن هم هست که اول ريش در بيارم!!

۰۰۰ حالا با من مخالفت ميکنی؟ ميدم پوست از سر کچلت بکنن بعدشم پوست شير بکشن سرت که هم يخده مودار بشی هم اينکه خوشتیپ!