شنيدين اون قديم نديما ميگفتن اگر فلان قورباغه رو بوس کنی تبديل ميشه به شاهزاده و بعدشم باهات عروسی ميکنه؟... يه جايی خوندم نوشته بود اين دوره ايی ها اگر شاهزاده رو بوس کنن ، شاهزاده هه تبديل ميشه به قورباغه!!

يه جای ديگه هم خونده بودم نوشته بود : اگر يه خر آدمو بوس کنه خيلی بهتره تا اينکه يه بوس آدمو خر کنه!  به نظرتون حالت ديگه ای هم ممکنه پيش بياد؟ مثلا يه بوس خر رو آدم کنه! ... خيلی نادره!

حالا حکمت اين حرفا در چيست؟ ... ديروز داشتم با يه دوستی صحبت ميکردم حرف به اينجا کشيده شد که : ... توی ايران وضع به صورتيه که نميتونی مطمئن باشی کسايی که همديگرو دوست دارن جسما هم به همديگه وفادار بمونن ! البته تو هيچ جای ديگه ی دنيا هم اينطور نيست! اما اين درصد اعتماد و اطمينان در ايران خيلی کمه!!  

بر اساس يه آمار خودمونی() اين نتيجه بدست اومده از ده تا مردی که ازدواج ميکنن نه تاشون به خانماشون خيانت ميکنن! تازه ازدواج کرده هاش اين وضعشونه ! وای به حال عشاق دلشکسته!  از ده تا ماشينی که توی خيابون رد ميشن نه تاشون نيش ترمز ميکنن و هر ده تاشون عين آمار بوقه رو ميزنن! ( البته قطعا بعضيها نيتشون پاکه )

ريشه يابی: از دو حالت خارج نيست .. يا محدوديت های جامعه باعث اين ناهنجاريها شده! محدوديتها باعث شده هرجا موقعيت مناسب پيش اومد طرف همه اخلاقيات رو بذاره زير پا و ... به قول يه دوستی حکايت طناب مفت ديدی خودتو دار بزنه!(=موقعيت مناسب ديدی گند بزن به خودت) يا ... يا بايد در سنت و گذشته جستجو کرد .. اونطوری که برای مردای ايرانی جا افتاده يک الی چهار زن برای خانه بايد در نظر گرفت و حول حوش چل پنجاتا و چه بسا که بيشتر برای بيرون از منزل و مکان های مختلف!

دوتا از خانمايی که تازه از اونور آب اومده بودن برای بابايی تعريف ميکردن با  چهره هايی که مجموعی از اين حالات درش موج ميزد() :  آقای بابای منگوله و ماری و داداشيشون و ای شوهر مامان منگوله و ماری و ... اينجا چرا اينجوريه؟ اونور خانما حداقل با آقايونی که متاهلند کاری ندارند اما اينجا اگر شوهرتو بذاری تو سبد بگيری دستت و بری تو خيابون باز امنيت نداره.... ( اين دوتا خانم از مردها تصور گربه های بی اراده و بی حيايی رو دارن که در ديزی رو باز ديدن .. که البته من از جانب اين دو عذر خواهی ميکنم)

نتيجه گيری کلی: نه انصافا می ارزه آدم به خاطر يه بوس ناقابل کلی عرعر کنه؟  بعدشم کلی سواری بده تازه  حالا همه اينا به کنار فکرشو بکنين وقتی طرف به خودش مياد انصافا احساس يه قورباغه ی زشت و کريه المنظر رو نداره؟ چقدر بايد از خودش و شخصيتش بدش بياد ... بدشم نياد من يکی که بدم مياد

۰۰۰ يه نصيحت دوستانه بود و نه متهم کردن قشر خاص به گناهان کبيره و دوزخی...