آمد او ، رنگش آيينه بی پاييز

آمد او ، چشمش كانون هزاران رنگ

بر نگاهش بگشاييد به لبخند آغوش

تا به جوش آيد از هر رگ او صد آهنگ

(منوچهر آتشي)

سالها پيش در چنين روزي (البته اون روز فكر كنم شنبه بود!) و چنين تاريخي خداوند به جميع عالميان و آدميان دختري از تبار آفتاب هديه كرد كه جان و دل و روح تمامي بندگانش را روشن كند

جميع فرشتگان و ملائك و انبيا در باب صفا و وفا و وقارو جمال و كمال او سخنها گفته اند و ستايش ها كرده اند و شناخت و درك اورا مصادف با رسيدن به حقيقت و ذات باري تعالي و دوري از او و آزار رساندن به اورا مصادف با غضب الهي و سقوط در دوزخ دانسته اند

باشد كه همه مان در صف دوستان و ياران او باشيم و در همه حال از گرماي حضورش و معرفت وجودش و پاكي غرورش بهره مند شويم و توفيق نزديك شدن به او و درك او و برخوردار شدن از مهر بي كرانش را داشته باشيم

بياييد در اين روز متبارك در اين 7 مقدس ( 7 دي) سپاسگذار خداوندي باشيم كه عزيزي چون اورا به ما هديه كرد

بياييد براي شادي و خوشبختي اين الماس شرق لبخند بزنيم و در اين روز شاد باشيم و برايش عمري طولاني تر از نوح براي ماندن و درخشيدن در كنارمان و زندگي مان ، بخواهيم و آرزو كنيم

عزيز دوست داشتني روز ميلادت اول بر ما و دوم بر خودت مبارك باد

تمام آرزوهاي خوب دنيا براي تو

نويسنده : يكي از ملائك ! كه افتخار دوستي با منگوله رو داره

-------------------------------------------------------------------------------

پانوشت:1- در حديثي از امام جعفر صادق نقل شده كه هركس در روز ميلاد منگوله به او تبريك نگويد و شاد و خوشحالش نكند ، هنگام عبور از پل صراط پايش ميلغزد و در آتش جهندم سقوط ميكند ، حالا خود دانيد!

 خداييش خواجه عبدالله انصاري نميتونست و نتونست همچين چيزي بنويسه كه ما نوشتيم و در آينده خواهيم نوشت

 هر نكته كه گفتم در وصف آن شمائل....هر كو شنيد گفتا لله دُر قائل