سلاممممممممم!

بذا ببينم امروز روز جهانی چيزی نيست تبريک بگم؟  ...  بی خيال حس تقويم گردی نيست ..  خودم اين روز رو به عنوان روز جهانی شادمانی اعلام ميکنم! ... برويد خوش باشيد دوستان!  ( حالا  فردا گندش در مياد که امروز روز شهادت فلان اختر تابناک امامت و ولايت بوده!)

عرضم به حضور شما کهههههههه بنده در حال يادگيريه فشرده ی زبان شيرين اینگيليشی! هستم! ...

بابايی رفته يه سريه کامل نواراشو گرفته و  کار ما در اومده! ... هر روز که مياد خونه ضبط رو روشن ميکنه و ما رو هم اسير ميکنه که بايد گوش بدين! ...

حالا نميدونم چه سريه که گير داده به فراگيريه همه جانبه ی زبان انگليسی!  يادش رفته اون موقع ها که منو ماری معلم زبان داشتيم و تو خونه با هم انگليسی حرف ميزديم کلی ما رو به سُخره گرفتندی که : باباااااا  حالا نميخواد انقذه لهجه  بگيرين! .... آکِی .. آکِی ( همانا اوکی! که وقتی از صافيه سُخره ی بابايی در ميومد به اين شکل بود!)

بعد از چند صباحی که منو ماری با اين معلمه کلنجار رفتيم که از ما زبان ياد بگيره! .. آقا کلاه بردار از آب در اومدو پول مارو زد به جيب و فلنگو بست .. و اين شد که ما به جايی نرسيديم و پی برديم که بی شک نفرين شده ايم!

حالا باز اين تلاشها رو از سر گرفتيم البته اگه صاعقه ای چيزی نياد بزنه کمر ضبط و جميع نوارارو بشکنه !

نميدونين چه مزه ای ميده ... مثه آدم آهنی حرف ميزنن .. حالا تازه جالب اينجاست که اين بابايی ميخواد به مايی که در اين زمينه در نوع خود بينظيريم!!! ( ارواح شکممون! ) چيز ياد بده :

ـ بچه جاننن اين چه طرزشهه؟؟ يه کم سعی کن لهجه ی انگليسی رو رعايت کنی... چرا سبزه واری ميگی؟ :  آندِر اِستَند يَرَه! ..  اين که نشد که! ... منو نيگا : ¤×٪¤٫×٪ !  ( شرط ميبندم  خود انگليسی ها هم نميفهمن چی ميگه بسکه غليظ حرف ميزنه! )

خلاصه که من متوجه اشتباه هولناکم ميشم و تمام سعی خودمو ميکنم که کلمات رو از مخرج ادا کنم!

۰۰۰ قابل توجه بعضيا که ادعا دارن زبان رو صد در صد زدن در کنکور!! فميدی جناب منگوله چه پيشينه ی درخشانی رو در کارنامه داره؟ در حال حاضر هم مثه بلبل  چه چه ميزنه!  

۰۰۰ اين فيلم مارمولک هم مثکه مسائل حاشيه ايش واسه ما  بسی خنده دار تر از خودش بوده هاا! ... ديروز دختر خاله ام زنگ زده  ( بچه است) ميگه فيلم لاکپشتو ديدی؟  ... آخه چه ربطی بهم دارن مارمولک و لاکپشت؟؟؟   ( فک کنم به خاطر مشترک بودن حرف ل در جفتشونه)